ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Антикорупция

Добре дошли на страницата Антикорупция на Центъра за спешна медицинска помощ Пазарджик
От тази страница ще се информирате за начините, по които може да се свържете с ръководството, за да подадете своя сигнал за корупционни прояви за работещи в ЦСМП Пазарджик. 
 
Какво е добре да се знае за борбата с корупцията и работата със сигнали за корупционни прояви в Центъра? 
 
Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38 Народно събрание на 10.05.2000год., част от действащото българско законодателство,   корупция е "искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава." 
 
В този обхват се включват и :
Действия или бездействия, свързани със злоупотреби с власт,лошо управление на държавно имущество или други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на длъжностни лица в ЦСМП, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица. 
 
ЦСМП Пазарджик има разкрити 9 филиала за спешна медицинска помощ /ФСМП/ на територията на областта:ФСМП Пазарджик,ФСМП Панагюрище,ФСМП Септември,ФСМП Белово,ФСМП Велинград,ФСМП Ракитово,ФСМП Батак,ФСМП Пещера и ФСМП Брацигово,които се намират в посочените населени места и обслужват населението от съответните общини. Населението от община Стрелча се обслужва от ФСМП Панагюрище ,населението от община Лесичово се обслужва от ФСМП Пазарджик.
Сигнали може да подавате:
 
  • В пощенски кутии за сигнали за корупция, намиращи се в сградите на ФСМП и седалището на ЦСМП
1 ЦСМП Пазарджик 
Седалище-44-45-64
гр.Пазарджик 
ул."Болнична"№17 етІV
6 ФСМП 
Велинград
гр.Велинград 
ул."Съединение"№49
2 ФСМП 
Пазарджик
гр.Пазарджик 
у"Болнична"№15 ет.І
7 ФСМП 
Ракитово
гр.Ракитово 
ул."Георги Георгиев"№5
3 ФСМП 
Панагюрище
гр.Панагюрище 
ул."Георги Бенковски"№100
8 ФСМП 
Батак
гр.Батак 
ул."Родопи"№13
4 ФСМП 
Септември
гр.Септември 
ул."Иван вазов"№5
9 ФСМП 
Пещера
гр.Пещера 
ул."Нешо Чипев"№1
5 ФСМП 
Белово
гр.Белово 
бул."Освобождение"№115
10 ФСМП 
Брацигово
гр.Брацигово 
ул."Трети март"№35А
  • В администрацията на ЦСМП Пазарджик/седалище/;за координати влезте в КОНТАКТИ
  • В Регионален център по здравеопазване на тел.: 44-52-62

Информация за начините, по които се обработват подадените сигнали, можете да намерите в: 

 

ФОРМА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА КОРУПЦИЯ към комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС на РБ