ЦСМП - Пазарджик
Център за спешна медицинска помощ

Достъп до обществена информация

Всеки гражданин, или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в ЦСМП -Пазарджик. 


Искането за информация може да бъде направено чрез писмено заявление или чрез устно запитване. 


Писмените заявления за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на ЦСМП - всеки работен ден от 7.30 до 12.00 часа и от 12.30 до 16.00 часа.

За да бъде разгледано направеното заявление, следва да съдържа следната информация: 

  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; 
  2. описание на исканата информация; 
  3. предпочитаната форма за лредоставяване на достъп до исканата информация; 
  4. адреса за кореспонденция на заявителя.       

Нормативи за разходите по предоставяне на обществена информация: определени със Заповед № ЗМФ-1472/10.29.11.2011 г. на министъра на финансите. 

 

Телефон за справки : 034/44 45 64; 034/44 45 74